Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ciechanów

Strzelnica

STRZELNICA
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
W CIECHANOWIE

Strzelnica czynna:

środa, czwartek, piątek w godzinach   09.00 – 18.00

sobota i niedziela w godzinach            09.00 – 18.00

 (w innych godzinach oraz w sobotę i w niedzielę po uprzednim uzgodnieniu do piątku)

tel. 023 672 22 39 lub 606 901 545

CENNIK:

  • Wstęp  – 7 zł
  • Przystrzeliwanie broni dla członków PZŁ – bezpłatnie
  • Strzał do dzika, zająca i rogacza (lisa) – 0,25 zł
  • Za 1 podany rzutek – 0,55 zł
  • Za 1 tarczę – 7 zł
  • Naklejka – 7 zł
  • Za strzelanie do tarcz nie myśliwskich 12,30 zł od osoby


W celu ustalenia terminów strzelań grupowych lub we wszelkich sprawach, dotyczących strzelnicy prosimy o kontakt pod adresem:

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego

Ul. Batalionów Chłopskich 25 A

06-400 Ciechanów

Telefon  / od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 / 023 672 22 39 

Strzelnica Myśliwska w Chotumiu

Regulamin

Regulamin Strzelnicy  Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie

Strzelnica myśliwska w Chotumiu jest ośrodkiem szkolenia strzeleckiego Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie.

 1. Na strzelnicy mogą odbywać się wszelkie szkolenia oraz imprezy strzeleckie organizowane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego, a ponadto za zgodą właściciela po podpisaniu stosownej umowy strzelnica może być czasowo użyczana innym organizatorom imprez strzeleckich.
 2. Wszystkie szkolenia, treningi strzeleckie oraz zawody strzeleckie muszą odbywać się przy udziale i pod nadzorem uprawnionego instruktora PZŁ występującego jako prowadzący strzelanie lub przedstawiciela innych najemców posiadającego właściwe w tym zakresie uprawnienia. Osoby prowadzące strzelanie, potwierdzają przyjęcie na siebie obowiązków poprzez  złożenie własnoręcznego podpisu w Rejestrze pobytu na strzelnicy.
 3. Do korzystania ze strzelnicy są uprawnieni członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację i zezwolenie na posiadanie broni, oraz kandydaci do PZŁ z opiekunem przydzielonym przez Zarząd Koła, pod nadzorem prowadzącego strzelanie. Ponadto ze strzelnicy mogą korzystać inne osoby posiadające ważne pozwolenie na broń.
 4. Osoby spoza PZŁ ( myśliwi zagraniczni, kluby sportowe, straż leśna, bankowa, pocztowa oraz specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne)mogą korzystać z obiektu strzelnicy za zgodą kierownika strzelnicy. Wymienieni na strzelnicy prowadzą strzelania z własnej broni  i amunicji. Zezwala się na korzystanie z broni palnej krótkiej, maszynowej i gładkolufowej.
 5. Osobom które towarzyszą, osobom korzystającym ze strzelnicy, zabrania się wchodzenia poza ogrodzenie oddzielające stanowiska strzeleckie od pozostałej części strzelnicy. Osobom tym zabrania się również posługiwania się bronią osób korzystających ze strzelnicy. Osobom korzystającym ze strzelnicy zabrania się używania broni innych osób przebywających na strzelnicy bez ich wyraźnej zgody.
 6. Każdorazowo przybycie na teren strzelnicy należy zgłosić u kierownika strzelnicy oraz wpisać się do „Rejestru Pobytu na Strzelnicy”.
 7. Właściciel lub zarządca strzelnicy odpowiada za sprawność urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania, urządzenia mogą być użytkowane tylko za zgodą kierownika strzelnicy.
 8. Na strzelnicy obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
  a)
  broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, 
  b) ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków, z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności, 
  c) broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem, 
  d) przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie przyspiesznika może nastąpić tylko po dokładnym rozpoznaniu celu i złożeniu się z lufami zwróconymi w jego kierunku, jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik,
  e) nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni,
  f) strzelający musi przerwać strzelanie jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania,
  g) na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem. 
  h) na strzelnicy używa się następujących rodzajów amunicji:
  I – konkurencje śrutowe
 • na “Zającu” śrut nie grubszy niż 3,5 mm (“2”) i z naważką nie większą jak 36 gram
 • na “Osi” (Trap) typowej amunicji Trap lub śrut nie grubszy niż 2,5mm (6)
 • na “Kręgu” (Skeet) i “Przelotach” typowej amunicji Skeet lub śrut nie grubszy niż 2,00 mm (9).
  i) przy strzelaniu zespołowym, uczestnicy ustalą spośród siebie kierownika grupy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Za zespół uważa się grupę  min. 3 osoby.

9. Łuski i opakowania po amunicji należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel pojemników.
10.
Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych.
11. Palenie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych    za zgodą kierownika strzelnicy.
12. Rzutki podane do strzału nie mogą być używane powtórnie oraz zabrania    się ich zbierania.
13. Na strzelnicy używa się rzutki wyłącznie zakupione przez ZO PZŁ.
14. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
15. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy tylko pod opieką dorosłych.
16. Apteczka znajduje się u kierownika strzelnicy.
17. Telefon (w przypadkach alarmowych) znajduje się u kierownika strzelnicy.
18. Samochody mogą znajdować się tylko na wyznaczonym parkingu.
19. W czasie trwania strzelań strzelnica jest oflagowana w miejscach niebezpiecznych. 
20. Osoba naruszająca regulamin usuwana jest ze strzelnicy.